Kennis ontwikkelen en verspreiden
Het Kohnstamm Instituut is een kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdzorg. Het instituut maakt sinds oktober 2009 deel uit van de UvA Holding. Het Kohnstamm Instituut is gespecialiseerd in opdrachtonderzoek en opereert zelfstandig op de markt van onderzoeksprojecten. Centrale doelstelling is het ontwikkelen en verspreiden van kennis op bovengenoemd onderzoeksdomein. Kernthema’s in het onderzoek zijn het bevorderen van kansen van kinderen en jongeren en het bevorderen van de kwaliteit van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdzorg.

Onafhankelijk, wetenschappelijk en betrouwbaar
Het Kohnstamm Instituut werkt voor een breed scala aan opdrachtgevers. Hiertoe behoren onder andere overheden (zoals ministeries en gemeenten), het onderwijsveld, expertisecentra en werkgeversorganisaties (zoals ECPO, PO-Raad, VO-raad, MBO-raad, de Onderwijsraad, Kennisnet) en het bedrijfsleven.

Het Kohnstamm Instituut heeft een nauwe band met de universiteit. Wetenschappelijkheid, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid zijn centrale kenmerken van het onderzoek. Waar mogelijk streven wij naar een combinatie van toegepast en fundamenteel onderzoek. Er wordt veelvuldig samengewerkt met de Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) van de Universiteit van Amsterdam.

Relevantie van onderzoek voor praktijk en beleid vinden wij erg belangrijk. Het instituut ziet graag dat onderzoek een bijdrage levert aan het verhelderen en oplossen van maatschappelijke kwesties. Daarom verspreiden wij kennis actief via publicaties, lezingen, presentaties op conferenties, adviezen en bijdragen aan het maatschappelijk debat.

Wij besteden veel zorg aan de communicatie met de opdrachtgever om afstemming en maatwerk te waarborgen.

Interdisciplinair teamwork en samenwerking
De medewerkers van het instituut komen uit verschillende wetenschappelijke disciplines, waaronder opvoedkunde, onderwijskunde, psychologie, sociologie en taalwetenschappen. Veel medewerkers zijn gepromoveerd en actief in wetenschappelijke fora. Voor elk onderzoeksproject wordt gezocht naar een combinatie van deskundigheden; onderzoek is bijna altijd teamwork.

In voorkomende gevallen werkt het Kohnstamm Instituut samen met andere instellingen, zowel in nationaal als in internationaal verband. Daarnaast participeren onze medewerkers in samenwerkingsverbanden met diverse onderzoeksscholen, universiteiten en in onderzoekers-netwerken.
Het instituut maakt deel uit van I AM Education, een samenwerkingsverband waarbinnen vier Amsterdamse kennisinstellingen, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, het Kohnstamm Instituut en Centrum voor Nascholing, hun kennis en expertise bundelen ten behoeve van beleid en praktijk.

Kwaliteitszorg
Het Kohnstamm Instituut is lid van de Vereniging voor Beleidsonderzoek, een brancheorganisatie die zich ten doel stelt de professionaliteit van beleidsonderzoek te versterken. Gewerkt wordt volgens een ISO-9001 gecertificeerd kwaliteitsysteem. Het kwaliteitssysteem behelst de zorg voor onderzoek van goede kwaliteit in een voor de opdrachtgever betrouwbare organisatie. De volgende elementen vervullen een belangrijke rol in de kwaliteitszorg.

  • Interne en externe projectevaluaties
    Afgesloten projecten worden extern en intern op gestandaardiseerde wijze geëvalueerd;
  • Interne en externe audits
    Binnen het kwaliteitssysteem vindt jaarlijks een interne audit plaats; op grond van gesprekken met medewerkers worden verbeteringen afgesproken en in praktijk gebracht. Verder vindt periodiek een extern onderzoek plaats, waarbij een bevoegd instituut het Kohnstamm Instituut beoordeelt en de certificering verlengt;
  • Lidmaatschap Vereniging voor Beleidsonderzoek
    De VBO is een brancheorganisatie die zich ten doel stelt de professionaliteit van beleidsonderzoek te versterken. Speerpunten van het kwaliteitsbeleid zijn transparantie, directe gebruikswaarde en kennismanagement

Onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem vormt een klachtenregeling. Deze heeft tot doel eventuele klachten van externe relaties adequaat af te handelen en de hieruit voortvloeiende informatie systematisch in te zetten voor verbetering van onze werkwijze.
Contactpersoon voor de klachtenprocedure is mevrouw dr. I.M.C.C. Heemskerk.