• Technische rapporten

  • Technische rapporten pre-COOL vierjarigencohort

   Naast het tweejarigencohort kent pre-COOL het vierjarigencohort. Hierbij gaat het om kinderen die in het onderzoek betrokken werden vlak voor of op vierjarige leeftijd. Zij worden gevolgd tot het einde van het basisonderwijs. Anders dan in het tweejarigencohort was een meting in de voorschoolse voorziening bij deze groep niet mogelijk. Om toch zicht te krijgen op de voorschoolse periode zijn in het vierjarigencohort gegevens verkregen over de deelname aan voorschoolse voorzieningen (type, duur, intensiteit). Verder is voor deze groep in kaart gebracht wat het instroomniveau is op het moment van intrede in het basisonderwijs. Informatie over het instroomniveau is nodig om het effect van de voorschoolse periode te kunnen onderscheiden van de vroegschoolse periode (dat is groep 1 en 2 basisonderwijs). De technisch rapporten zijn een verslag van de dataverzameling en geeft een beschrijving van alle gegevens die over de vierjarigen zijn verzameld in groep 1 tot en met 3 van het basisonderwijs. Het doel van de rapporten is tweeledig: het functioneert als verantwoording en codeboek voor de gebruikte instrumenten, en is tegelijkertijd ook een naslagwerk waarin de eerste resultaten worden gepresenteerd.

    

   Het rapport van de eerste meting is hier te downloaden (pdf) of te bestellen via het Kohnstamm Instituut.

   Het rapport van de tweede en derde meting is hier te downloaden (pdf) of te bestellen via het Kohnstamm Instituut.

  • Technische rapporten pre-COOL tweejarigencohort

   Een van de doelen van pre-COOL is een beeld te geven van wat 2-jarigen kinderen kennen en kunnen op het gebied van taal.

   Pre-COOL kent meerdere metingen en daardoor kunnen ontwikkelingen effecten in kaart gebracht worden. Inmiddels zijn de eerste technische rapporten van tweejarigencohort verschenen. In deze rapporten wordt verslag gedaan van de dataverzameling en wordt een beschrijving gegeven van alle gegevens die in deze fase zijn verzameld. Het doel van de rapporten is tweeledig: het functioneert als verantwoording en codeboek voor de gebruikte instrumenten, en is tegelijkertijd ook een naslagwerk waarin de eerste resultaten worden gepresenteerd.

    

   Het rapport van de eerste meting is hier te downloaden (pdf) of te bestellen via het Kohnstamm Instituut.

   Het rapport van de tweede meting is hier te downloaden (pdf) of te bestellen via het Kohnstamm Instituut.

   Het rapport van de derde meting is hier te downloaden (pdf) of te bestellen via het Kohnstamm Instituut.

   Het rapport van de vierde meting is hier te downloaden (pdf) of te bestellen via het Kohnstamm Instituut.

 • Onderzoek met gebruik van pre-COOL-data

  In het rapport ‘Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit van voorschoolse instellingen’ staat de ontwikkeling van kinderen in de voor- en vroegschoolse periode, van twee tot zes jaar centraal. Gekeken is hoe kinderen uit de doelgroepen van het VVE-beleid zich, vergeleken met niet-doelgroepkinderen ontwikkelen op belangrijke ontwikkelingsdomeinen: woordenschat, selectieve aandacht, Cito taal- en rekenscores en speelwerkhouding. Vervolgens is een relatie gelegd tussen deze ontwikkelingsaspecten en de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen. Enkele resultaten zijn:

   

  De achterstand van de doelgroepkinderen op 2- en 3-jarige leeftijd ten opzichte van niet-doelgroepkinderen neemt substantieel af in de voorschoolse periode. Op woordenschat en op de aandachtfunctie, dat wil zeggen de mate waarin kinderen in staat zijn hun aandacht vast te houden bij een taak of activiteit, maken doelgroepkinderen een inhaalslag. Voor rekenen is geen inhaaleffect gevonden tussen doelgroep- en niet-doelgroepkinderen (achterstanden blijven gelijk). Voor de speelwerkhouding is juist een licht toenemende achterstand geconstateerd. Waar dit laatste precies mee te maken heeft moet nog verder worden onderzocht.

   

  Er zijn vooral positieve effecten van het stimuleren en verrijken van fantasiespel, van het gebruik van een VVE-methode en van de educatieve proceskwaliteit in voorschoolse voorzieningen. De educatieve kwaliteit is vooral van belang voor de ontwikkeling van de aandacht. De bevordering, begeleiding en verrijking van spel is vooral van belang voor de taalontwikkeling en de speelwerkhouding. Het gebruiken van een VVE-methode versterkt het inhaaleffect voor deze kinderen bij woordenschat.

   

  Kinderen met een risico op achterstand gaan vooral naar peuterspeelzalen of voorscholen die in overgrote meerderheid gebruik maken van een programma voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE-programma). Een deel van die kinderen gaat naar de kinderopvang, waar ook in toenemende mate wordt gewerkt met een VVE-programma. De kwaliteit van deze instellingen is in het algemeen hoger dan in instellingen zonder VVE-programma. Ook blijkt: hoe meer doelgroepkinderen op een locatie, hoe beter de uitvoering van het VVE-beleid en hoe hoger de kwaliteit. De meeste doelgroepkinderen gaan dus naar instellingen met een VVE-programma van een hogere kwaliteit. Dat is bijzonder, aangezien in het buitenland de kwaliteit van instellingen met kinderen uit achterstandsgroepen vaak lager is.

   

  Het rapport is hier te downloaden (pdf) of te bestellen via het Kohnstamm Instituut.

   

  Het onderzoek is samengevat in de brochure ‘Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit van voorschoolse instellingen’. De brochure is hier te downloaden.

  • De voorschoolse periode onderzocht, eerste resultaten pre-COOL onderzoek gebundeld

   In het rapport ‘Pre-COOL cohortonderzoek; resultaten over de voorschoolse periode’ worden verschillende uitkomsten van analyses op data van het pre-COOL cohortonderzoek over de voorschoolse periode gebundeld. Enkele resultaten zijn:

   Op Nederlandse kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is de sfeer goed, staan de leidsters open voor signalen van de kinderen en leven ze zich goed in de kinderen in. Op emotionele kwaliteit scoren de voorschoolse voorzieningen gemiddeld tot hoog. Nederlandse peuters worden echter weinig aangemoedigd en begeleid in de ontwikkeling van taal- en cognitieve vaardigheden zoals nieuwe woorden leren, doelen stellen, plannen maken en doorzetten. Activiteiten die hieraan bijdragen, zijn bijvoorbeeld: voorlezen, samen puzzels maken, kringgesprekken voeren of ‘doen alsof’-fantasiespel. Op educatieve kwaliteit scoren Nederlandse crèches en peuterspeelzalen laag tot gemiddeld.

    

   Autochtone en (niet-westers) allochtone ouders van tweejarigen hebben een warme en ondersteunende relatie met hun kind. Ze ervaren ook vrij veel sociale steun en weinig stress bij de opvoeding. Er zijn niet tot nauwelijks verschillen in opvoedingsstijl tussen autochtone en allochtone gezinnen. Voor zover er sprake is van verschillen, zijn deze vooral gerelateerd aan een hogere mate van stress die laagopgeleide (allochtone) ouders ervaren bij de opvoeding van hun kind.

    

   Tweetaligheid, en dan met name het opgroeien in een thuisomgeving waarin beide ouders verschillende talen spreken tegen het kind, kan al op de leeftijd van drie jaar een positieve invloed kan hebben op de ontwikkeling van inhibitie en zelfcontrole.

    

   Kinderen met lager-opgeleide ouders scoren al op twee jarige leeftijd gemiddeld minder goed op een selectieve aandachtstaak dan kinderen uit gezinnen met een hoge sociaaleconomische status. De resultaten over het verloop van de ontwikkeling zijn echter bemoedigend: naarmate kinderen ouder werden, nam dit verschil af, zodat het op de leeftijd van vier jaar aanmerkelijk kleiner was. Mogelijk speelt de kwaliteit van de geboden opvang in het terugdringen van deze verschillen een rol. Kinderen die lager scoorden op de aandachtstaak op twee jaar, zaten namelijk in instellingen waar de kwaliteit, met name de geboden educatieve ondersteuning, hoger was. Een hogere kwaliteit zien we vooral bij instellingen die werken met een programma voor voor- en vroegschoolse educatie (vve-programma) en waar sprake is van continue professionalisering in de vorm van regelmatig inhoudelijk teamoverleg, coaching en begeleiding van medewerkers, en reflecteren op het eigen handelen.

    

   Het rapport is hier te downloaden (pdf) of te bestellen via het Kohnstamm Instituut.

  • Bereik van Voor- en Vroegschoolse Educatie

   In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onderzoek gedaan naar het bereik van voor- en vroegschoolse educatie (vve) onder met name migrantengezinnen. Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is onder meer gebruik gemaakt van gegevens uit het pre-COOL-cohortonderzoek, tweejarigencohort. Het betreft gegevens uit de oudervragenlijst, over deelname van kinderen aan voorschoolse voorzieningen en keuzemotieven van ouders.

    

   Het rapport is hier te downloaden (pdf) of te bestellen via het Kohnstamm Instituut.

  • De relatie tussen voor- en vroegschoolse educatie (vve) en de ontwikkeling van kinderen

   In opdracht van de Programmacommissie Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is onderzoek gedaan naar de relatie tussen voor- en vroegschoolse educatie (vve) en de ontwikkeling van kinderen. Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma ‘effecten van beleidsontwikkelingen in het onderwijsachterstandsbeleid’. Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is onder meer gebruik gemaakt van gegevens uit het pre-COOL-cohortonderzoek, vierjarigencohort. Het betreft twee onderzoeken:

   • ‘De aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en tussen vroegschoolse educatie en groep 3’.
    Dit rapport is hier te downloaden (pdf) of te bestellen via het Kohnstamm Instituut.
   • ‘Effecten van deelname aan en kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie’.
    Dit rapport is hier te downloaden (pdf) of te bestellen via het Kohnstamm Instituut.

   Beide onderzoeken zijn samengevat in de brochure ‘Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen’. De brochure is hier te downloaden (pdf) of te bestellen via het Kohnstamm Instituut.

  • Kwaliteit van voorschoolse opvang en educatie in peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen

   In opdracht van de Programmacommissie Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van voorschoolse opvang en educatie in peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen. Het onderzoek maakt deel uit van het hierboven genoemde onderzoeksprogramma ‘effecten van beleidsontwikkelingen in het onderwijsachterstandsbeleid’. Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van gegevens uit het pre-COOL cohortonderzoek, tweejarigencohort.

   Het onderzoek is hier te downloaden

  • De pedagogische kwaliteit van peuterspeelzalen

   In opdracht van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van peuterspeelzalen. Vragen naar de pedagogische kwaliteit werden beantwoord met behulp van gegevens uit het pre-COOL cohortonderzoek, tweejarigencohort. Het onderzoek is hier te downloaden. Tegelijkertijd werd een meting van de kwaliteit in peuterspeelzalen uitgevoerd met behulp van instrumenten peuterspeelzalen op basis van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO).

   De resultaten uit beide onderzoeken zijn samengevat in een brochure, die u hier kunt downloaden.

productie en onderhoud: Elion.nl