21st century skills

21st century skills

Onderwijs moet jongeren in staat stellen wendbaar en weerbaar te zijn, op de arbeidsmarkt en in het dagelijks leven. Het huidige onderwijsdebat focust onder andere op de vraag welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Veel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer ‘21st century skills’ oftewel ‘21e-eeuwse vaardigheden’. Hieronder vinden vaardigheden zoals communicatie, ICT, samenwerking, sociaal-culturele vaardigheden en burgerschap een plek. Ook creativiteit, kritisch denken, probleemoplossing en productiviteit worden vaak genoemd. En sommigen vinden ook dat zelfsturing, leren leren, metacognitie ertoe gerekend moeten worden. Er is nog weinig zicht op de mate waarin deze vaardigheden daadwerkelijk nodig zijn en hoe dit in het curriculum vorm kan krijgen.
Het Kohnstamm Instituut doet onderzoek naar het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden en het meten daarvan.

Rekenlessen in de 21e eeuw
Hoe kan een rekenles bijdragen aan het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden? Twee docenten die meewerkten aan een onderzoek naar creatief vermogen en kritisch denken in het rekenonderwijs beschrijven hun aanpak.
..meer
januari 2017
35e Panama-conferentie
Liselotte van Loon-Dikkers & Marieke Buisman van het Kohnstamm Instituut hielden op vrijdag 20 januari de plenaire slotlezing “Was dit voor rekenen?” op de 35e Panama-conferentie van de Universiteit van Utrecht. programma
In een internationaal OESO project stimuleerden leraren het creatief vermogen en kritisch denken binnen rekenen-wiskunde. Leraren zijn naar aanleiding van het project andere rekenlessen gaan geven. Leerlingen vonden de opdrachten in de nieuwe lessen leuker en uitdagender dan in de normale lessen. Ook is geëxperimenteerd met het formatief toetsen van creatief en kritisch denken bij rekenen-wiskunde.
..meer

Toekomstgericht onderwijs: vormgeving en resultaten voor verschillende groepen leerlingen
Werken aan 21e-eeuwse vaardigheden, motiveren van leerlingen en rekening houden met individuele verschillen zijn uitdagingen waar alle scholen voor staan. Scholen die werken vanuit een innovatief onderwijsconcept lopen daar vaak bij voorop. In dit onderzoek werken vo-scholen samen met onderzoekers om na te gaan hoe zij hun inspanningen zichtbaar kunnen maken voor andere scholen en hoe ze daarbij tegemoet kunnen komen aan de behoeften van verschillende groepen leerlingen.
..meer

OESO-onderzoek naar een meetinstrument voor creatief vermogen en kritisch denken
Hoe kunnen docenten in het PO en VO creativiteit en kritisch denken stimuleren? In dit – internationale - onderzoek wordt hiertoe een praktische toolkit voor het ontwikkelen van lessen en didactische werkvormen ontwikkeld en uitgeprobeerd én wordt het effect van het inzetten van deze toolkit onderzocht.
..meer
april 2015
Verwachtingen over effecten van tablets op motivatie van leerlingen komen vooralsnog niet uit
Aan de invoering van tablets in het basis en voortgezet onderwijs liggen zowel onderwijskundige (differentiatiemogelijkheden en onmiddellijke terugkoppeling) als pragmatische (logistieke) motieven ten grondslag. Directeuren en leerkrachten verwachten vooralsnog geen effecten op schoolprestaties, maar wel een positief effect op de motivatie van leerlingen. Het verwachte effect op motivatie bleek echter slechts bij één van de vier onderzochte applicaties daadwerkelijk op te treden, zo blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut.

Rapport 916, Meijer, J., Emmelot, Y., Felix, C., Karssen, A.M.
Gebruik van tablets in de school
..meer
november 2014
Oefenen met Rekentuin helpt bij automatiseren basisbewerkingen
Herhaald oefenen met Rekentuin, een programma gericht op het snel en nauwkeurig maken van rekenopgaven, blijkt inderdaad tot het gewenste effect op de basale rekenvaardigheden te leiden. Wel is vereist dat regelmatig wordt geoefend. Leerlingen die zowel hoog faalangstig als hoog prestatiegemotiveerd zijn, lijken echter moeite te hebben met de afstemming van snelheid en accuratesse.

Rapport 925, Meijer, J., & Karssen, M. Effecten van het oefenen met rekentuin. Technisch rapport
..meer
november 2013
Daltonscholen werken enthousiast en doordacht aan de ontwikkeling van daltoncompetenties bij hun leerlingen
Daltonscholen voor VO gebruiken kansrijke didactische middelen voor het stimuleren van competenties als samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het monitoren van de groei van die daltoncompetenties bij leerlingen is in ontwikkeling.

Rapport 908, Boogaard, M., Daalen-Kapteijns, M.M. van, m.m.v. Bollen, I. Daltoncompetenties voor leerlingen in het vo
..meer
augustus 2013
Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills: er zijn er al veel, maar nog niet allemaal bruikbaar voor scholen
Het gaat in het onderwijs niet alleen om taal en rekenen, maar ook om vakoverstijgende competenties die nodig zijn voor het functioneren in de samenleving. Voorbeelden zijn sociale en communicatieve vaardigheden, toepassen van leerstrategieën, problemen oplossen, ICT-geletterdheid. In dit onderzoek is nagegaan welke meetinstrumenten er bestaan om het niveau van dit type vaardigheden te bepalen, en hoe bruikbaar deze zijn voor scholen. Ook is nagegaan hoe ze te ordenen zijn vanuit de begrippen sociale competenties, metacognitie en advanced skills.

Rapport 900, Ledoux, G., Meijer, J., Veen, I. van der, & Breetvelt, I. Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills
..meer
april 2013
Brede vorming in vernieuwingsscholen: wat speelt, wat ‘telt’ en is alles wat telt meetbaar?
Leren begint bij jezelf en niet alles wat er toe doet kun je meten ...........
In vernieuwingsscholen wordt er gewerkt vanuit een specifieke bij het onderwijsconcept passende pedagogische visie op leerlingen, onderwijs en opvoeding, waarmee de scholen zich ook profileren. Dat betekent in alle gevallen: aandacht voor brede ontwikkeling, waaronder ook en vooral oriëntatie op jezelf en de wereld.
..meer
februari 2013
Start gemaakt met ontwikkeling itembank Wetenschapsoriëntatie voor het vwo
In het vwo is oriëntatie op wetenschap een belangrijk perspectief. Een veertigtal scholen, verenigd in de WON Akademie, is bezig hieraan nadere invulling te geven.
De Stichting Wetenschapsoriëntatie Nederland heeft het Kohnstamm Instituut in het kader van het programma kortlopend onderwijsonderzoek 2012 gevraagd een itembank in te richten met toetsvragen voor het vak wetenschapsoriëntatie op het vwo.

Rapport 891, Verbeek, F., De ontwikkeling van een itembank voor Wetenschapsoriëntatie
..meer
oktober 2012
Werken als e-learning educatieve coassistent bevordert motivatie voor het lerarenberoep
In het schooljaar 2011-2012 zijn 33 studenten als "e-Learning Educatieve CoAssistent" werkzaam geweest op 21 Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Hun motivatie om later leraar te worden is toegenomen, de scholen zijn meer gebruik gaan maken van e-learning, en vooral de netwerkbijeenkomsten van docenten en vakdidactici waren een succes.

Rapport 883, Heemskerk, I.M.C.C., Sligte, H., e-Learning Educatieve CoAssistenten
..meer
juni 2011
Creatieve aanpakken voor ontwikkeling van sociale competenties in het onderwijs
Leerlingen die 'straf' hebben een paar uur laten meelopen met schoonmaakdienst of directie, om hen met andere ogen te laten kijken naar het werk binnen de school; de schoolbel afschaffen om leerlingen zelf verantwoordelijk te maken voor het op tijd aanwezig zijn; 'vertraagde tijd' inbouwen tijdens elke studieperiode om leerlingen te leren terugkijken: het zijn voorbeelden van het stimuleren van sociale competenties, ook wel 'soft skills' genoemd.
Het Kohnstamm Instituut deed onderzoek naar de stimulering van 'soft skills' in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Rapport 859, Eck, E. van, Daalen, M.M. van, Heemskerk, I.M.C.C., Soft skills en sociale competenties in het secundair onderwijs.
..meer
juni 2011
Veelzijdige talentontwikkeling op Picasso Lyceum, een school uit de Expeditie Durven Delen Doen
Op het Picasso Lyceum wordt veel gedaan om talent te ontdekken en ontwikkelen, zo bleek uit onderzoek in het kader van de Expeditie Durven delen Doen. Het interne verslag van alle activiteiten en het daarbij verrichte onderzoek door het Kohnstamm Instituut maakt dit duidelijk en is een inspiratiebron voor andere scholen.
..meer