Lerende leraren en PLG


website Kennisbenutting

PLG staat voor ‘professionele leergemeenschap’: een begrip dat zowel gebruikt wordt voor een docententeam dat samen aan onderwijsontwikkeling werkt als voor een schoolorganisatie waar leraren worden gestimuleerd te leren van elkaar.
Hieronder is een lijst opgenomen met resultaten uit recent onderzoek. In veel van deze onderzoeken werken we nauw samen met scholen en met andere onderzoekinstituten. In deze lijst zijn ook nieuwe onderzoeken opgenomen, waaronder een langlopend onderzoek waarbij we leraren volgen die kennis opdoen door zelf praktijkgericht onderzoek uit te voeren. De lijst met lopende onderzoeken maakt zichtbaar dat we nieuwe inzichten en resultaten zullen publiceren de komende maanden.

mei 2017
Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen: keuzevrijheid belangrijke meerwaarde
De Amsterdamse beurzen voor leraren en schoolleiders in po en vo hebben een duidelijke meerwaarde. Ze bieden, door de mogelijkheid van persoonlijke groei en de ervaren autonomie daarbij, een extra impuls tot professionalisering en geven scholen door de keuzevrijheid en de financiële middelen de ondersteuning om hun eigen ontwikkeling of beleid in gang of verder voort te zetten. Dit bleek uit een tussentijdse evaluatie van deze beurzen, in opdracht van de Gemeente Amsterdam.

Rapport 976, Sligte, H.W, Emmelot, Y.W., Schenke, W.
Tussentijdse Evaluatie Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen 2015-2016
..meer
Verslag van inspirerend EAPRIL seminar
Op 6 april 2017 was er een inspirerend EAPRIL seminar in Amsterdam. Het centrale thema van het seminar was: het verbinden van praktijkgericht onderzoek en onderwijs. Drie partners in Amsterdam organiseerden het seminar: de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Kohnstamm Instituut. De dag was gevuld met symposia, presentaties en workshops.
..meer
april 2017
Scholingstijd moet door veel vo-middenmanagers bevochten worden
Teamleiders en afdelingsleiders in het voortgezet onderwijs zijn voor hun professionalisering afhankelijk van de goodwill van hun leidinggevende. Er zijn op scholen weinig tot geen structurele middelen beschikbaar voor professionele ontwikkeling van deze middenmanagers. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor Professionalisering schoolleiders in het voortgezet onderwijs, uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en Oberon. “Scholingstijd moet regelmatig ‘bevochten’ worden”, zo geven middenmanagers aan.

Rapport 17-1, Lockhorst, D., De Jong, A., & Schenke, W.
Monitor Professionele ontwikkeling schoolleiders VO 2016
..meer
januari 2017
Onderzoek onmisbaar onderdeel van opleiden in de school
Hechte samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen is een aanjager voor het creëren van een onderzoekscultuur op scholen. Dat is de belangrijkste conclusie die Kohnstamm-onderzoekers Wouter Schenke en Irma Heemskerk trekken in een onderzoek naar opleidingsscholen in het voortgezet onderwijs. Docenten en studenten krijgen een kritischer blik op hun eigen onderwijs waardoor ze hun manier van lesgeven en het begeleiden van leerlingen met onderbouwde argumenten kunnen verbeteren.

Rapport 968, Schenke, W. & I. Heemskerk, m.m.v. Elshof, D. & Felix, C.
VO-opleidingsscholen: de meerwaarde van praktijkgericht onderzoek
..meer
december 2016
Lerende leraren thema van Tijdschrift voor Orthopedagogiek
Het thema Lerende leraren wordt in het laatste dubbelnummer van 2016 van het Tijdschrift voor Orthopedagogiek breed belicht door onderwijsonderzoekers van vooral het Kohnstamm Instituut en hun samenwerkingspartners.
..meer
oktober 2016
Programma leerKRACHT doorbreekt eilandjescultuur
Leraren gaan meer samenwerken en hun kennis met elkaar delen wanneer gewerkt wordt met het programma leerKRACHT. Daardoor verbeteren zij hun onderwijs, zo blijkt uit NRO-onderzoek van Irma Heemskerk en Wouter Schenke.

Rapport 956, Heemskerk, I., & Schenke, W.
Kennisontwikkeling en kennisdeling met leerKRACHT. Ervaringen van vo-docenten met het programma leerKRACHT
..meer

Praktijkgericht onderzoek in opleidingsscholen: wat levert het op?
Wat is de mening van lerarenopleiders, docenten, schoolleiders en schoolopleiders over praktijkgericht onderzoek in vo-opleidingsscholen? Zijn de opbrengsten vooral te vinden bij de docent zelf of is er ook sprake van schoolontwikkeling dankzij de uitvoering van onderzoek? Deze vragen staan centraal in dit nieuwe onderzoek dat loopt tot zomer 2016.
..meer
maart 2016
Schoolleiders in het voortgezet onderwijs werken aan hun leiderschapskwaliteiten
De VO-academie van de VO-raad monitort jaarlijks hoe het staat met de professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Het merendeel, namelijk 85 procent, van de schoolleiders ondernam in schooljaar 2014-2015 activiteiten om hun professionele ontwikkeling te bevorderen. Slechts een vijfde van de beginnende schoolleiders heeft een degelijk inwerkprogramma ontvangen. Zo blijkt uit de meest recente monitor, uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en Oberon eind 2015.

Rapport 948, Schenke, W., Heemskerk, I.M.C.C., Lockhorst, D., Oomens, M., m.m.v. van Loon-Dikkers, A.L.C., Felix, C., Pater, C.J., & van Aarsen, E.
Monitor Professionele ontwikkeling schoolleiders VO 2014-2015
..meer

De effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving: vervolgonderzoek
Het is de ambitie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat er in 2020 meer masteropgeleide leraren in het onderwijs werken. Er wordt dan ook met verschillende beleidsinstrumenten gestimuleerd dat leraren die werkzaam zijn in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, een masteropleiding gaan volgen.
..meer

Onderzoek naar docenten die kennis creëren en benutten voor onderzoek en praktijk
Het benutten van kennis door docenten om de onderwijspraktijk te verbeteren krijgt toenemende aandacht zoals blijkt uit onderwijs- en onderzoeksconferenties. Scholen experimenteren met verschillende vormen van kennisbenutting, onder meer door docenten zelf onderzoek te laten doen of samen onderwijs te laten ontwerpen. Ze stuiten daarbij op vragen over hoe zij die kennis binnen de school verder kunnen benutten en verder kunnen verspreiden. In dit nieuwe onderzoeksproject onderzoeken we hoe kennisbenutting en –verspreiding geoptimaliseerd kunnen worden in scholen voor voortgezet onderwijs.
..meer

Monitor Professionele ontwikkeling schoolleiders 2015
De VO-raad en de VO-academie zetten zich de afgelopen jaren in voor de professionele ontwikkeling van schoolleiders. De VO-Academie stimuleert (trajecten voor) professionalisering en wil graag de voortgang daarin graag volgen. Het Kohnstamm instituut voert dit monitor-onderzoek uit in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Oberon. Hiertoe is een vragenlijst ontwikkeld en in het najaar van 2015 uitgezet onder schoolleiders.
..meer

Ervaren werkdruk bij een hogeschool. Oorzaken en oplossingsrichtingen: een verkenning
Uit onderzoek blijkt dat medewerkers van verschillende hogescholen een hogere werkdruk ervaren dan wenselijk is. Zo ook op een van de hogescholen in het zuiden des lands. Medewerkers werken er weliswaar met veel plezier, maar de werkdruk wordt als hoog ervaren. Deze hogeschool neemt deze signalen heel serieus, te meer omdat een beleid van duurzame inzetbaarheid wordt voorgestaan.
..meer

E-didactiek: een integrale aanpak voor monitoring en effectmeting, én professionalisering
Elke school maakt tegenwoordig gebruik van ICT. De aanwas van nieuwe technologische mogelijkheden voltrekt zich in een hoog tempo. De meeste scholen kunnen niet goed aangeven voor welke doeleinden en onder welke omstandigheden een ICT-toepassing bij hun leerlingen tot de beste resultaten leidt. Ook bij lerarenopleidingen ontbreekt deze expertise. Met dit onderzoek wordt inzicht verkregen in de manier waarop leraren ICT doelgericht kunnen inzetten.
..meer
augustus 2015
Valide scan om uw school als professionele leergemeenschap te onderzoeken
Het Kohnstamm Instituut heeft een valide scan ontworpen die vragen bevat over elementen en condities van een professionele leergemeenschap (PLG). De scan ‘School als Professionele Leergemeenschap’ is bedoeld voor vo-scholen om de huidige en de wenselijke situatie van hun school als PLG in kaart te brengen.
De online scan is beschikbaar voor vo-scholen, die bezig zijn zich verder te ontwikkelen tot PLG. De resultaten van de scan dragen bij aan de dialoog over hun school als PLG.

Rapport 938, Schenke, W., Sligte, H., Admiraal, W., Buisman, M., Emmelot, Y., Meirink, J., Smit, B.
Scan School als Professionele Leergemeenschap.
..meer
augustus 2011
De Doorbraakmethode ook toepasbaar voor onderwijsverbetering
Het project Doorbraak in de Techniek (D!T) heeft een aanzet gegeven tot een inhoudelijke en methodische vernieuwing van het onderwijs in de deelnemende onderwijsinstellingen. Verder is zichtbaar geworden dat de Doorbraakmethode niet alleen toepasbaar is in de gezondheidszorg – waarvoor de methode oorspronkelijk ontwikkeld is - maar ook in het onderwijs. Toepassing ervan in het onderwijs vraagt echter wel om een aantal aanpassingen van de methode, zo kwam uit het D!T-project naar voren. Deze worden toegelicht en beschreven.

Rapport 864, Eck, E. van, Glaudé, M., De Doorbraakmethode in het onderwijs; leren van jezelf, leren van elkaar, leren van anderen
..meer
april 2011
WLG op Expeditie
'Toptalent uitdagen tot topprestaties' was de ambitie van het Willem Lodewijk Gymnasium (WLG) voor de deelname aan een groot innovatieproject van de VO-Raad, de Expeditie Durven Delen Doen. Kenmerk van die Expeditie was de nauwe samenwerking tussen innoverende scholen en onderwijsonderzoekers. Keuzemogelijkheden en differentiatie in de lessen, leerlingen de kans geven om hun eigen talenten (en de grenzen daarvan) te ontdekken, lerende docenten als rolmodellen, en aandacht voor studievaardigheden zijn vier principes van 'talent uitdagen' die werden omgezet naar innovatieve lessen en leerlingenbegeleiding op het WLG. Aan al die vernieuwingen is onderzoek gekoppeld om na te gaan of de gewenste effecten bij de leerlingen inderdaad optraden.

Rapport 854, Boogaard, M., Ledoux, G., WLG op Expeditie. Samenwerking tussen docenten en onderzoekers in onderwijsinnovatie.
..meer